Činnosť

- klinicko-psychologické vyšetrenia
- posudková činnosť
- individuálna psychoterapia
- párová a rodinná terapia
- vyšetrenia vodičov
- vyšetrenia inštruktorov
- vyšetrenia pre Zbrojné preukazy
- odborné poradenstvo


Dopravná psychológia

Psychologické vyšetrenia v zmysle Zákona č.8/2009
o cestnej premávke a Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z.

 • vodiči z povolania
 • vodiči mot. vozidiel skupiny C,CE,C1, C1E, D,DE, D1, D1E, BE a T
 • vodiči, ktorých odosiela na preskúšanie ODI PZ
Psychologické vyšetrenia pred pracovným zaradením
a následne pravidelne každých 5 rokov. Po dosiahnutí
65 rokov každé dva roky.

Okruhy psychoterapeutickej, porad. a konzultačnej pomoci

 • krízové psychické stavy a vývoje (rôzne životné zmeny a straty, strata životných istôt)
 • psychické problémy vyvolané stresom a traumou (akúte aj chronické traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie)
 • úzkostné stavy, depresie, neurózy
 • sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystúpenia, veľkých priestranstiev ako i uzatvorených priestorov, z cestovania lietadlom, z výťahu a pod.)
 • poruchy telesného zdravia a psychosomatické ochorenia, poruchy spojené s jedlom a trávením, tlakom a činnosťou srdca, kožou a dýchaním, bolesťami hlavy, chrbta, nôh, neorganickými poruchami spánku
 • partnerské nezhody, manželské konflikty
 • terapia funkčných sexuálnych porúch
 • popôrodné, resp. klimakterické psychické zmeny
 • problémové správanie sa detí /od ich školopovinného veku/

Používané postupy

 • individuálna a párová psychoanalytická psychoterapia
 • hypnotická a nehypnotická komunikačná psychoterapia
 • relaxačná a imaginačná psychoterapia
 • poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta (rogeriánsky prístup)